Over ons

Ga direct naar:

 • 9Ondersteuningsplan 2023-2027
 • 9Samenstelling OPR
 • 9Samenstelling PCL
 • 9Onderwijs aan nieuwkomers
 • 9Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
 • 9Downloads & documenten

Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde.

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden werken scholen in de regio samen. Om dat mogelijk te maken zijn er samenwerkingsverbanden in het leven geroepen, zoals Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe. We ondersteunen de scholen in onze regio bij het organiseren van goed onderwijs en passende zorg voor iedere leerling.

Als samenwerkingsverband spreken we met de scholen af welke begeleiding de reguliere scholen bieden en welke kinderen een plek kunnen krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast verdelen we de beschikbare middelen. Elk samenwerkingsverband bepaalt zelf welke leerling welke ondersteuning krijgt en hoe het geld wordt verdeeld.

Ondersteuningsplan 2023-2027

In de periode 2019-2023 hebben we in de regio NW Veluwe gezamenlijk invulling gegeven aan passend onderwijs. Verbinden, samenwerken en vertrouwen zijn het fundament van de samenwerking in onze regio. Dit biedt kwalitatief het best passende, maar ook betaalbaar onderwijs aan onze leerlingen.

Verbinding, samenwerking en vertrouwen vormen de basis van waaruit we gezamenlijk tot een nieuwe balans in de regio zijn gekomen. Een balans waarbij scholen voor VO hun ondersteuningscapaciteit aanzienlijk hebben vergroot. Daarnaast heeft het VSO zich op krachtige en creatieve wijze doorontwikkeld. In de periode 2023-2027 werken we verder op basis van het fundament van verbinden, samenwerken en vertrouwen aan goed onderwijs voor elke leerling.

Hiervoor hebben we het ondersteuningsplan vernieuwd en vastgesteld voor de periode 2023-2027. We gaan steeds meer op weg naar een meer inclusieve samenleving waarin ruimte is voor emancipatie en participatie van alle leerlingen, juist ook voor die leerlingen met ‘een gouden randje’. Kortom, het nieuwe ondersteuningsplan is een weergave van de koers die we in het samenwerkingsverband gezamenlijk varen en biedt scholen, ouders en leerlingen inzage in de belangrijkste feiten en beleidslijnen.

Het ondersteuningsplan is voor vier jaar opgesteld en is tot stand gekomen met alle betrokkenen in en rond het onderwijs w.o. de ondersteuningsplanraad, zorgcoördinatoren, teamleiders, ouders, schooldirecties en het samenwerkingsverband primair onderwijs.
Klik hier voor het Ondersteuningsplan 2023-2027

Samenstelling OPR

Eva Dijkhuizen Ouder (voorzitter)
Ilse vd Schatte Olivier personeelsgeleding
Diana Kamphuis personeelsgeleding
Bertina Spaan ouder
Gerdien Stam personeelsgeleding
Maaike Aalberts personeelsgeleding
Michael Veen ouder
Gerdine Vroegindeweij ouder
Mendi van den Broek personeelsgeleding
Peter Klop ouder

Samenstelling PCL

De PCL NW-Veluwe bestaat uit de volgende personen:

 • Dhr. G. van de Kamp, voorzitter
 • Dhr. D. Slot, gedragsdeskundige
 • Mevr. K. Hekman, gedragsdeskundige
 • Mevr. H. Troost, gedragsdeskundige
 • Mevr. E. van den Heuvel, gedragsdeskundige
 • Mevr. A. de Groot, gedragsdeskundige

Op afroep en afhankelijk van de problematiek zijn (gedrags)deskundigen beschikbaar vanuit de VSO scholen.

Onderwijs aan nieuwkomers

In Nederland geldt  leerplicht. Dat is de wettelijke verplichting om kinderen onderwijs te laten volgen. De leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen, dus ook voor minderjarige statushouders en asielzoekers, voor minderjarigen die illegaal in Nederland verblijven en voor andere minderjarige nieuwkomers met een anderstalige achtergrond.

Onderwijs aan asielzoekers of nieuwkomers (voorheen asielonderwijs) is de verantwoordelijkheid van de reguliere scholen. Soms hebben asielzoekers vanwege een beperking of stoornis extra ondersteuning nodig. Dan hebben zij daar, net zoals andere leerlingen, gewoon recht op vanuit de middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld.

Met de oude regeling was er een vergoeding voor alle tussentijdse instroom voor de nieuwkomers die korter dan een jaar in Nederland zijn, met twee peildata: 1 oktober en 1 april. Door de verhoogde instroom van nieuwkomers is er echter maatwerkbekostiging gekomen voor nieuwkomers korter dan 2 jaar in Nederland (en niet de Nederlandse nationaliteit) en vier peildata: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Lees meer in het Informatiedocument onderwijs aan asielzoekerskinderen (pdf)

Lees meer over aanvullende bekostiging voor de eerste opvang van nieuwkomers op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een apart mailadres in het leven geroepen voor informatie over maatwerkbekostiging, specifieke vragen zoals een nevenvestiging en uitzonderlijke situaties: asielonderwijs@minocw.nl.

Meer informatie over onderwijs aan nieuwkomers is te vinden op de website van de Inspectie voor het Onderwijs en de website van LOWAN voor ondersteuning onderwijs aan nieuwkomers.