Naar het V(S)O

Ga direct naar:

  • 9Schoolondersteuningsprofielen
  • 9Zorgplicht
  • 9Onderwijs aan nieuwkomers

In groep 8 krijgt uw kind een schooladvies. Daarmee kunt u op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs.

Hoe kies ik vervolgonderwijs voor mijn kind?

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind mogelijk extra ondersteuning nodig heeft. Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kan komen. Kan dat niet, dan zoekt de school – na overleg met u – een andere school die de ondersteuning wel kan bieden. Zo kan uw kind naar de school die het best bij hem of haar past.

Hoe en wanneer aanmelden bij het voorgezet onderwijs?

Voor het aanmelden van uw kind bij het voortgezet onderwijs kunt u het beste wachten totdat de basisschool uw kind een schooladvies heeft gegeven. De scholen in het voortgezet onderwijs moeten dat advies namelijk meewegen in hun besluit over toelating van leerlingen. In het voortgezet onderwijs wordt vaak een vaste inschrijftermijn gebruikt. Op de websites van de scholen in de regio Noordwest-Veluwe kunt u daarover meer informatie vinden.

Uw kind aanmelden bij een school naar keuze

Hebt u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Dan meldt u uw kind binnen de inschrijftermijn aan. De basisschool en de websites van de scholen weten wanneer deze inschrijftermijn is. In geval van verhuizing meldt u uw kind minimaal 10 weken voordat u wilt dat uw kind op school begint aan. De school heeft de wettelijke verplichting om na de aanmelding binnen zes weken een besluit te nemen over de toelating van de leerling. Deze termijn mag met maximaal vier weken worden verlengd. Informeer op de website van de school van uw voorkeur of bij de basisschool van uw kind wanneer de sluitingsdatum van aanmelding is.

Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet of niet op tijd kan worden geplaatst. Meestal kunt u uw kind aanmelden door een inschrijfformulier in te vullen. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding aan de school door. Ook moet u het melden als u uw kind op meerdere scholen hebt ingeschreven.

Onderzoek naar leerachterstanden

Leerlingen die het advies Praktijkonderwijs (Pro) krijgen, hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De procedure om deze TLV te verkrijgen, is bekend bij de basisschool. Klik hier voor Ouders/Praktijkonderwijs om deze procedure te lezen.  

Leerlingen die het advies voor vmbo-basis of vmbo-kader hebben gekregen, komen misschien in aanmerking voor LeerWegOndersteunend Onderwijs (LWOO). Hiervoor geldt een aparte procedure, die bekend is bij de basisschool. Klik hier Voor ouders/ LWOO om deze procedure te lezen.

Uw kind aanmelden bij meerdere scholen 

U kunt uw kind bij meerdere scholen inschrijven, binnen en buiten de regio van het samenwerkingsverband waar u woont. U bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier de scholen te laten weten waar u uw kind nog meer hebt aangemeld. Zo kunnen de scholen de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zorgplicht en onderzoekt of ze uw kind kan toelaten.

Schoolondersteuningsprofielen

Alle scholen stellen een schoolondersteuningsprofiel op. Hierin staat welke ondersteuning de school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel van de school wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en schoolbestuur en sluit aan bij het zorgbeleid dat de school al heeft. Leraren, leerlingen en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school.

Keuzes

Het schoolondersteuningsprofiel geeft aan hoe passend onderwijs er op uw school uitziet. Het gaat over welke ondersteuning geboden kan worden en welke leerlingen wel of niet geplaatst kunnen worden. Er wordt ook toegelicht hoe de ondersteuning terugkomt in de lessen. De school plaatst (een samenvatting van) het profiel in de schoolgids, zodat iedereen kan weten welke extra ondersteuning de school wel en niet kan bieden.
Binnen de regio NW-Veluwe werken we volgens 12 standaarden. Klik hier  voor een uitleg over de standaarden.

Passend aanbod

In het samenwerkingsverband zal voor iedere leerling een zo passend mogelijk onderwijsaanbod beschikbaar moeten zijn. Niet iedere school zal alle typen ondersteuning kunnen bieden. Bij elkaar moeten alle ondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen in een samenwerkingsverband echter wel alle typen ondersteuning bieden.

Schoolkeuze

Voor ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het schoolondersteuningsprofiel erg behulpzaam zijn bij de schoolkeuze. Door te kijken welke school bepaalde ondersteuning biedt, is sneller duidelijk of de school wel of niet past. Overigens is het niet zo dat een school kinderen kan weigeren omdat de ondersteuning die gevraagd wordt niet in het ondersteuningsprofiel staat. De school heeft immers de zorgplicht en moet eerst zelf kijken of de ondersteuning toch geboden kan worden.

Schoolondersteuningsprofielen scholen NW-Veluwe

U kunt terecht op de website van de school van uw keuze om het schoolondersteuningsprofiel in te zien. U kunt ook een schoolgids van de betreffende school opvragen.

Zorgplicht

Wanneer een leerling aangemeld wordt bij een school, heeft de school van aanmelding zorgplicht. Dit betekent dat deze school de leerling onderwijs biedt, de nodige ondersteuning geeft of een zo passend mogelijke andere plek zoekt wanneer de school dit niet kan bieden.

Om bovenstaande te kunnen realiseren, werken scholen samen in bepaalde regio’s. Deze regionale samenwerkingsverbanden zorgen er bijvoorbeeld voor dat alle scholen in de regio dezelfde basisondersteuning aanbieden (klik hier voor de standaarden van ondersteuning). Daarnaast hebben zij in beeld welke extra voorzieningen in de regio voor leerlingen beschikbaar zijn.

Scholen moeten ervoor zorgen dat een leerling met een ondersteuningsbehoefte altijd een plek krijgt op:

  • de school van eigen keuze;
  • een andere gewone school als de school van keuze de benodigde hulp niet kan bieden. Dit gaat in overleg met de ouders;
  • een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

De school van aanmelding moet altijd onderzoeken of zij de benodigde ondersteuning kan bieden. Als dit niet lukt mogen zij de leerling pas uitschrijven nadat er een passende plek is gevonden. De school moet deze plek voor de leerling zoeken. Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten.

De zorgplicht geldt in een aantal gevallen niet:

  • Als de school waar de leerling is aangemeld vol is. Dat moet dan wel voor alle leerlingen gelden. Scholen mogen bijvoorbeeld niet een aanmelding weigeren omdat ze teveel leerlingen met een ondersteuningsbehoefte binnen de school of klas hebben.
  • Indien de ouders weigeren de grondslag van de school te onderschrijven.
  • Wanneer leerlingen bijvoorbeeld een taalachterstand hebben en extra ondersteuning nodig hebben om die achterstand in te lopen. Voor de bestrijding van achterstanden zijn middelen beschikbaar bij de scholen en de gemeenten.
  • Bij aanmelding tot een instelling van cluster 1 of 2. Deze instellingen maken geen deel uit van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure.

Een leerling schrijft zich in op een ander niveau dan de oude school adviseert.

Onderwijs aan nieuwkomers

In Nederland geldt  leerplicht. Dat is de wettelijke verplichting om kinderen onderwijs te laten volgen. De leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen, dus ook voor minderjarige statushouders en asielzoekers, voor minderjarigen die illegaal in Nederland verblijven en voor andere minderjarige nieuwkomers met een anderstalige achtergrond.

Onderwijs aan asielzoekers of nieuwkomers (voorheen asielonderwijs) is de verantwoordelijkheid van de reguliere scholen. Soms hebben asielzoekers vanwege een beperking of stoornis extra ondersteuning nodig. Dan hebben zij daar, net zoals andere leerlingen, gewoon recht op vanuit de middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld.

Met de oude regeling was er een vergoeding voor alle tussentijdse instroom voor de nieuwkomers die korter dan een jaar in Nederland zijn, met twee peildata: 1 oktober en 1 april. Door de verhoogde instroom van nieuwkomers is er echter maatwerkbekostiging gekomen voor nieuwkomers korter dan 2 jaar in Nederland (en niet de Nederlandse nationaliteit) en vier peildata: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Lees meer in het Informatiedocument onderwijs aan asielzoekerskinderen (pdf)

Lees meer over aanvullende bekostiging voor de eerste opvang van nieuwkomers op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een apart mailadres in het leven geroepen voor informatie over maatwerkbekostiging, specifieke vragen zoals een nevenvestiging en uitzonderlijke situaties: asielonderwijs@minocw.nl.

Meer informatie over onderwijs aan nieuwkomers is te vinden op de website van de Inspectie voor het Onderwijs en de website van LOWAN voor ondersteuning onderwijs aan nieuwkomers.