Gespecialiseerde ondersteuning

Soms kan een reguliere school een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, niet voldoende helpen. Als er sprake is van gespecialiseerde ondersteuning, komt het speciaal onderwijs in beeld. Het speciaal onderwijs is onderverdeeld in vier clusters. De clusters zijn ingedeeld op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.

 • Onder cluster 1 valt het onderwijs voor kinderen met een visuele beperking.
 • Onder cluster 2 vallen scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taal en ontwikkelingsstoornis (TOS).
 • Onder cluster 3 vallen de scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor leerlingen met lichamelijke én/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en scholen voor leerlingen met epilepsie.
 • Onder cluster 4 vallen scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke beperking en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten.

De scholen binnen het samenwerkingsverband in Noordoost-Veluwe die speciaal onderwijs bieden, zijn:

De Lelie:  school voor VSO cluster 3 in Harderwijk en Ermelo (Driekansen), onderdeel van Educare

De Wingerd: school voor VSO cluster 3 in Nunspeet, onderdeel van Educare

Dr. A. Verschoorschool: SO-school met een VSO-locatie (cluster 4, leerjaar 1 en 2) in Harderwijk

Emaus College: school voor VSO cluster 4 in Ermelo, onderdeel van  & ’s Heeren Loo Onderwijs

Rietschans College: school voor VSO cluster 4 in Ermelo, onderdeel van & ’s Heeren Loo Onderwijs

Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)

Als een leerling méér ondersteuning nodig heeft dan binnen de basisondersteuning kan worden gegeven, dan kan de leerling worden aangemeld bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De PCL kijkt in overleg met de school, ouders en leerling welke ondersteuning wenselijk en mogelijk is.
De PCL is een commissie van gedragsdeskundigen. Zij hebben kennis van extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen en kennen ook de ondersteuningsmogelijkheden die de verschillende scholen kunnen bieden.
De PCL werkt nauw samen met instanties en organisaties op het gebied van leerplicht, jeugdzorg en jeugdhulpverlening.
Het initiatief tot contact met de PCL ligt bij scholen. Scholen kunnen bij de PCL terecht voor:

 • Een consultatiegesprek over leerlingen waarbij de school handelingsverlegen is of dreigt te worden.
 • Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs.
 • Een Aanwijzing leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).
 • Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor praktijkonderwijs (PrO)

Wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid, kan de school een PCL-consultatie aanvragen. Er
wordt dan een gesprek georganiseerd met leerling/ouders, de gedragsdeskundige van de PCL,
maximaal twee vertegenwoordigers van de VO-school en eventueel deskundigen op gebied van
leerplicht en/of jeugdzorg/-hulpverlening.

De uitkomst van het gesprek kan zijn:

 • dat de leerling met handelingsadviezen van de PCL op de eigen school blijft;
 • dat de leerling wordt doorverwezen naar een andere school voor VO of VSO.

Zorgnetwerk

Binnen iedere school is een zorg- of ondersteuningscoördinator werkzaam. Hij of zij is verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming van de ondersteuning binnen een school. Om met en van elkaar te leren, nemen Zorgcoördinatoren van de aangesloten V(S)O) deel aan het zorgnetwerk.

Het zorgnetwerk komt 5 keer per school bij elkaar. In deze bijeenkomsten worden kennis en ervaringen uitgewisseld. Daarnaast worden vraagstukken die breder leven besproken. Als samenwerkingsverband kunnen we hier gezamenlijk beleid op ontwikkelen. Voorzitter van dit overleg is een van de zorgcoördinatoren.

Scholenberaad

Vertegenwoordigers van schooldirecties nemen deel aan de beleidsvoorbereiding via een zogenoemd Scholenberaad dat 5 keer per schooljaar bij elkaar komt.

Beleidsvoorstellen worden in dit beraad besproken en het advies van het Scholenberaad maakt onderdeel uit van de besluitvorming. Daarnaast is een belangrijk doel om het onderlinge contact en het leren van elkaar te stimuleren en versterken.

Intervisie gedragsdeskundigen

Een van de doelen van het samenwerkingsverband is om van elkaar te leren. Bijvoorbeeld in de
verschillende netwerken die binnen Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe functioneren, zoals het zorgnetwerk en het scholenberaad. De gedragsdeskundigen die samen de PCL vormen, leren eveneens van en met elkaar met de volgende doelstellingen:

 • Borgen van expertise
 • Professionalisering
 • Uitwisselen van kennis en ervaringen
 • Bespreken van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld
 • Vormgeven aan een meer uniforme werkwijze

Hierbij is afgesproken dat op de volgende drie niveaus een onderwerp ingebracht kan worden:

 • Leerlingniveau (w.o. casusbespreking)
 • Begeleidingsniveau (w.o. coaching)
 • Persoonlijk niveau (w.o. rol binnen de organisatie)