Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

SIedere school biedt basisondersteuning aan de leerlingen. Deze basisondersteuning is vastgesteld binnen het samenwerkingsverband. Iedere school geeft in het eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP) aan hoe zij de basisondersteuning uitvoeren. Hieronder staan de standaarden voor de basisondersteuning:

Standaard 1: Leerlingen ontwikkelen zich op onze school in een veilige omgeving

Er is vertrouwelijkheid van informatie over de leerlingen; er zijn respectvolle omgangsvormen; een incidentenregistratiesysteem en beleid gericht op voorkomen en aanpakken van incidenten.

Standaard 2: Wij werken met methoden en aanpakken die afgestemd zijn op verschillen tussen leerlingen

Er is extra orthodidactisch materiaal, extra leerstof voor leerlingen met taal- of rekenachterstand, afstemming van leerstof, onderwijstijd, instructie en verwerking, gericht op verschillen tussen leerlingen; feedback t.b.v. de leerlingen.

Standaard 3: De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen

Er zijn normen m.b.t. de te bereiken resultaten die in ieder geval het referentieniveau taal en rekenen/wiskunde bevatten. Hanteren van een leerlingvolgsysteem met genormeerde instrumenten en procedures; minimaal twee maal per jaar een analyse van de resultaten op school- en individueel niveau; vroegtijdige signalering welke leerlingen ondersteuning nodig hebben.

Standaard 4: Wij werken opbrengst- en handelingsgericht aan het uitvoeren van de onderwijsondersteuning

Zo nodig twee maal per jaar aanpassing van de groepsplannen en van de ontwikkelingsperspectieven op basis van toetsgegevens; uitvoering en evaluatie van de effecten van de onderwijsondersteuning.

Standaard 5: Voor alle leerlingen met onderwijsondersteuning is een ontwikkelingsperspectief (handelingsplan) opgesteld

Het ontwikkelingsperspectief heeft een vaste structuur; heeft een integraal karakter; is leidend voor externe begeleiders; bevat een omschrijving van het eindperspectief; bevat tussendoelen; bevat normen die gekoppeld zijn aan de referentieniveaus; bevat de inzet van middelen en/of menskracht; is handelingsgericht opgesteld; bevat evaluatiemomenten en maakt deel uit van het leerlingdossier.

Standaard 6: Wij hebben een adequate leerlingondersteuning

Een duidelijke, vastgelegde visie op leerlingondersteuning die gedragen wordt door het hele team; de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn bekend en vastgelegd per leerling; er is inzicht in de fysieke gezondheid van de leerlingen; de interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd en de ondersteuningsmiddelen worden gericht ingezet.

Standaard 7: Onze school gaat jaarlijks de effecten na van de ondersteuning en past zo nodig het beleid aan

Jaarlijkse evaluatie van de leerlingenondersteuning en de resultaten van de leerlingen; opstellen van verbeterplan /ontwikkelagenda n.a.v. de opbrengsten van de evaluatie; borging van de kwaliteit van de leerlingondersteuning en continu werken aan de verbetering ervan; jaarlijkse check of de ondersteuningsmiddelen goed zijn ingezet en verantwoording aan ouders en aan bestuur.

Standaard 8: Wij zijn deskundig en werken in een professionele cultuur

Beschikken over deskundigheid m.b.t. het begeleiden van leerlingen met extra onderwijsbehoeften, over didactische, pedagogische en organisatorische competenties; er wordt continu gewerkt aan het vergroten van deskundigheid; staan open voor reflectie en ondersteuning; hebben de mogelijkheid in teamverband te leren en nemen deel aan netwerken over de leerlingondersteuning.

Standaard 9: Wij betrekken ouders en/of leerlingen nauw bij de school en de ondersteuning

Gebruik maken van ervaringsdeskundigheid van ouders/leerlingen; bevragen ouders over wensen, verwachtingen en ervaringen thuis. Tijdig en regelmatig informeren van ouders over ontwikkeling van hun kind. Betrekken van ouders bij opstellen en evalueren van plannen voor hun kind en bespreken ontwikkelingsperspectief. Afspraken met ouders over ondersteuning en wie waarvoor verantwoordelijk is. Betrekken van ouders bij warme overdracht naar volgende klas, voeren van overdrachtsgesprek bij aanmelding. Houden van exitgesprek met ouders bij verlaten van de school door leerling en ondersteuning ouders bij overgang naar andere school.

Standaard 10: Wij hebben een effectieve ondersteuningsstructuur in de school

Goed toegerust mentoraat (voldoende tijd en middelen en voldoende gekwalificeerd) met een duidelijke taakomschrijving. Taken m.b.t. onderwijsondersteuning duidelijk belegd; coaching en begeleiding leraren is onderdeel van mentoraat. Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie op gebied van leerlingondersteuning duidelijk en transparant. Ondersteuning leraren bij de OPP’s. Onderwijsondersteuning goed georganiseerd in de praktijk; we kunnen snel deskundigheid inschakelen voor hulp; bij problemen wordt snel ingegrepen, bekend waar we in de regio terecht kunnen voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften; ondersteuning is afgestemd op ondersteuningsstructuur van het s.w.v.

Standaard 11: Wij hebben een goed functionerend ondersteuningsteam/ zorgteam

Taken van ondersteuningsteam zijn duidelijk en vastgelegd; zorgcoördinator leidt ondersteuningsteam in school; dit team bereidt verwijzing naar andere school voor, bereidt bespreking van leerling in de PCL voor en ondersteunt ouders/leerling bij verwijzing. Het team is het informatieloket voor ouders/leerlingen en organiseert snelle hulp in de school.

Standaard 12: Wij dragen leerlingen zorgvuldig (warm) over

We organiseren een warme overdracht met de vorige school; het ontwikkelingsperspectief sluit aan bij dat van de vorige school; terugkoppeling in het eerste jaar naar de vorige school; warme overdracht binnen de school tussen de leerjaren en naar MBO of andere vervolgschool. Volgen van de leerlingen minimaal gedurende één jaar na verlaten van de school.