Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) is bedoeld voor vmbo-leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben voor het behalen van hun diploma. Het LWOO is geen aparte leerweg. Wanneer een leerling LWOO nodig heeft, vraagt de (basis)school dit aan.

Vmbo-scholen bepalen zelf of en hoe zij LWOO aanbieden. Bijvoorbeeld door:

  • kleinere klassen
  • bijlessen
  • huiswerkbegeleiding
  • trainingen om een leerling beter te laten studeren
  • verlengde instructie

Om vast te stellen of een leerling in aanmerking komt voor LWOO, wordt er getest op leerachterstanden. Een leerling die voldoet aan de criteria krijgt een zogeheten ‘aanwijzing’ voor LWOO.

Toelaatbaar tot het leerwegondersteunend onderwijs zijn leerlingen met:

  • Een leerachterstand tussen 25% en 50% op twee van de volgende leergebieden (niet zijnde de combinatie technisch lezen en spelling) namelijk technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en inzichtelijk rekenen. Bij leerlingen met tegenstrijdige criteria (sommige gegevens wijzen op LWOO, andere op PrO) en voor leerlingen met een IQ van 75 tot 80 kan er een keuze gemaakt worden tussen LWOO of PrO. Deze keuze moet bij de aanmelding expliciet beargumenteerd worden in de motivering. Alleen voldoen aan de criteria is niet voldoende: uit het dossier moet blijken dat het gaat om een leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 

Vorig schooljaar is bij wijze van proef het IQ-criterium losgelaten voor leerlingen in het LWOO. Ook dit jaar zal dat het geval zijn. Dit betekent dat een leerling die op twee van de vier gebieden, waaronder in ieder geval begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen, een leerachterstand heeft tussen 25 en 50% in aanmerking komt voor LWOO. Ook wanneer het IQ hoger is dan 90. 

Het gevolg is, dat we standaard niet meer het IQ testen en sociaal emotionele problematiek onderzoeken. Voor leerlingen met meer complexe problematiek en leerlingen in het grijze gebied kan een IQ-onderzoek soms de informatie geven die nodig is om de beste plek in het VO te bepalen. Dit kan de uitkomst zijn van overleg tussen de desbetreffende IB-er en een gedragsdeskundige van de PCL. In dat geval kiezen we weer voor de ADIT; af te nemen binnen de eigen school onder begeleiding van AVision.

Klik hier voor de handleiding voor de toekenning LWOO en PrO instroom schooljaar 2021-2022.